Obszary Natura 2000

W 2006 i 2007 roku na terenie Nadleśnictwa Lesko stwierdzono 10 siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Łącznie zajmują one 9848,86 ha, co stanowi 54% powierzchni Nadleśnictwa. Wśród nich najszerzej rozprzestrzeniona jest żyzna buczyna Dentario glandulosae-Fagetum, na powierzchni 7888,61 ha. Znaczny areał zajmuje grąd subkontynentalny Tilio Carpinetum - 1111,44 ha. Rzadkie są natomiast łęgi łącznie na powierzchni 122,05 ha i jedliny w sumie 258,59 ha. Do niewątpliwych osobliwości należą jaworzyny na stromych stokach i zboczach stwierdzone w oddz. 80b, 82a, 83d, 85a, 86a, 86b leśnictwa Glinne, 18d, 20h leśnictwa Manasterzec i 65a,k leśnictwa Wielopole. Nieleśne siedliska przyrodnicze to świeże łąki użytkowane ekstensywnie na powierzchni 179,78 ha.