Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody, Stanowiska Dokumentacyjne, Użytki Ekologiczne

Pomniki przyrody

Jedną z najstarszych form ochrony wartości przyrodniczych są pomniki przyrody. Według definicji zawartej w ustawie o ochronie przyrody cyt.:

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenie Nadleśnictwa Lesko znajduje się 16 pomników przyrody ożywionej w tym jeden pomnik grupowy:

Nazwa

Pierśnica [cm]

Lipa drobnolistna

440

Topola biała

400

Wiąz górski

370

Jesion wyniosły

470

Dąb szypułkowy

472

Dąb szypułkowy

470

Dąb szypułkowy

511

Dąb szypułkowy

430

Dąb szypułkowy

411

Czereśnia ptasia

270

Modrzew europejski

315

Wiąz górski

470

Dąb szypułkowy

447

Grusza pospolita

263

Wierzba krucha

442

Jodła pospolita

350

Stanowiska Dokumentacyjne

Na gruntach Zarządzanych przez Nadleśnictwo Lesko utworzono dotąd jedno stanowisko dokumentacyjne noszące nazwę „Na Oszczaczu”. Jest to miejsce występowania formacji geologicznej, w postaci nagromadzeń skamieniałości, to jest dużych głazów z porastającymi je gatunkami roślin zarodnikowych. Teren porasta zbiorowisko roślinne jaworzyny z języcznikiem zwyczajnym Phyllitido-Aceretum.

Użytki Ekologiczne

Aktualnie na terenie Nadleśnictwa znajdują się dwa użytki ekologiczne o łącznej powierzchni 4,27 ha, utworzone Uchwałą Nr XVII/96/2011 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 28 września 2011r.). Są to: „Stanowisko języcznika zwyczajnego w lesie Huteńskim” i „Stanowisko języcznika zwyczajnego i tojadu wiechowatego w lesie Zahutyńskim” położone w leśnictwie Zahutyń.