Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa Lesko

W 2006 i 2007 roku na terenie Nadleśnictwa Lesko stwierdzono 10 siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Łącznie zajmują one 9848,86 ha, co stanowi 54% powierzchni Nadleśnictwa. Wśród nich najszerzej rozprzestrzeniona jest żyzna buczyna Dentario glandulosae-Fagetum, na powierzchni 7888,61 ha. Znaczny areał zajmuje grąd subkontynentalny Tilio Carpinetum - 1111,44 ha. Rzadkie są natomiast łęgi łącznie na powierzchni 122,05 ha i jedliny w sumie 258,59 ha. Do niewątpliwych osobliwości należą jaworzyny na stromych stokach i zboczach stwierdzone w oddz. 80b, 82a, 83d, 85a, 86a, 86b leśnictwa Glinne, 18d, 20h leśnictwa Manasterzec i 65a,k leśnictwa Wielopole. Nieleśne siedliska przyrodnicze to świeże łąki użytkowane ekstensywnie na powierzchni 179,78 ha.

Najmłodsza z form ochrony przyrody wprowadzona w 2004 r. w Polsce, jako jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Obszary te powstają we wszystkich państwach członkowskich tworząc Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000. Obszary N2000 tworzy się w celu zachowania składników różnorodności biologicznej danego regionu biogeograficznego. Stanowiące ją obszary wyznacza się na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r.

Sieć obszarów Natura 2000, zgodnie z ww. ustawą, występująca w Nadleśnictwie Lesko:

  • Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO); Beskid Niski PLB180002, Góry Słonne 180003;
  • Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO); Ostoja Góry Słonne PLH180013, Dorzecze Górnego Sanu PLH180021, Sanisko w Bykowcach PLH180045.

Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk: W 2017 roku, w ramach sporządzania planu urządzania lasu, skorygowano zasięg siedlisk przyrodniczych w oparciu o materiały zebrane do zakresu zadań ochronnych w ramach pul dla obszarów Natura 2000 oraz inwentaryzację leśną, wykonaną w ramach pul dla pozostałych gruntów. Łącznie siedliska przyrodnicze na terenie Nadleśnictwa zajmują 9 486,87 ha. Ogółem na terenie Nadleśnictwa stwierdzono 7 typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy siedliskowej, wśród nich, jako najszerzej rozprzestrzenioną, wykazano żyzną buczynę karpacką.

 

Tabela 2. Typy siedlisk przyrodniczych wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG będące przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Góry Słonne, Dorzecze Górnego Sanu oraz Sanisko w Bykowcach

Kod

Nazwa

7220*

Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati

8220

Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)

9130

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

91E0*

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

9180*

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)

 

Gatunki zwierząt i roślin wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG będące przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Góry Słonne, Dorzecze Górnego Sanu oraz Sanisko w Bykowcach stwierdzone na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Lesko.

PŁAZY

1193 Bombina variegata Kumak górski

1166 Triturus cristatus Traszka grzebieniasta

2001 Triturus montandoni Traszka karpacka

BEZKRĘGOWCE

4014 Carabus variolosus Biegacz urozmaicony

1086 Cucujus cinnaberinus Zgniotek cynobrowy

6199 Euplagia quadripunctaria Krasopani hera

4026 Rhysodes sulcatus Zagłębek bruzdkowany

SSAKI

1352 Canis lupus Wilk

1355 Lutra lutra Wydra

1361 Lynx lynx Ryś

1354 Ursus arctos Niedźwiedź brunatny

ROŚLINY

1386 Buxbaumia viridis Bezlist okrywowy1

1381 Dicranum viride Widłoząb zielony

 

Obszary specjalnej ochrony ptaków: W ramach prac nad PUL w zakresie zadań ochronnych przeprowadzono inwentaryzację 18 gatunków: trzmielojada, jarząbka, derkacza, puchacza, sóweczki, puszczyka uralskiego, włochatki, dzięciołów białogrzbietego, trójpalczastego, białoszyjego oraz zielonosiwego, muchołówki małej, muchołówki białoszyjej, gąsiorka, brodźca piskliwego, pliszki górskiej, pluszcza oraz drozda obrożnego.

 Tabela 3. Gatunki ptaków wymienione w SDF jako przedmioty ochrony, występujące na terenie obszaru Beskid Niski PLB180002 zarządzanym przez Nadleśnictwa Lesko

Tabela 4. Gatunki ptaków wymienione w SDF, jako przedmioty ochrony, występujące na terenie obszaru Góry Słonne PLB180003 zarządzanym przez Nadleśnictwa Lesko