Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody na terenie Nadleśnictwa Lesko

Na terenie naszego nadleśnictwa zlokalizowanych jest osiem rezerwatów przyrody.

 

Rezerwat „Góra Sobień”

Podstawa prawna utworzenia: Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 grudnia 1970 r. Akt aktualizujący granicę oraz powierzchnię: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Góra Sobień". Rezerwat nie posiada planu ochrony. W dniu 13.08.2018 r. ustanowiono dla niego zadania ochronne na okres 3 lat.

Położenie: obręb leśny Lesko, leśnictwo Manasterzec, 20d; f-h;~a;~c..

Cel ochrony: zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego z chronionymi gatunkami roślin zielnych w runie oraz występującą na tym terenie rzadką fauną kserotermiczną. Na terenie rezerwatu, szczególnie na stokach południowych i południowowschodnich, występują specyficzne warunki mikroklimatyczne, umożliwiające rozwój zbiorowisk sucho- i ciepłolubnej fauny. Stwierdzono tu występowanie licznych, nierzadko nowych dla polskiej fauny gatunków skąponogów, pierwowii, roztoczy, kosarzy, pająków i owadów.

Rezerwat „Dyrbek”

Podstawa prawna utworzenia: Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 listopada 1996 r. Akt aktualizujący granicę oraz powierzchnię: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 października 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Dyrbek". Według stanu na 01.01.2019 r. rezerwat nie posiada planu ochrony, ani zadań ochronnych.

Położenie: obręb leśny Lesko, leśnictwo Czarny Dział, oddział: 34-37.

Cel ochrony: zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego zbiorowiska buczyny karpackiej. Na rzeźbę terenu wpływa bogata sieć potoków ostro wcinających się w podłoże. Potoki biorące swój początek na terenie rezerwatu są dopływami większego cieku o nazwie Dyrbek. Tworzą się tu liczne młaki śródleśne ze specyficzną roślinnością i mikroklimatem. W okresie międzywojennym tuż przy granicy rezerwatu została założona szkoła szybowcowa w Bezmiechowej, nazywana Akademią Szybowcową.

Rezerwat „Grąd w Średniej Wsi”

Podstawa prawna utworzenia: Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z 5 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. 03.83.1464). Akt aktualizujący granicę oraz powierzchnię: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Grąd w Średniej Wsi". Rezerwat nie posiada planu ochrony. W dniu 10.03.2016 r. ustanowiono dla niego zadania ochronne na okres 5 lat.

Położenie: obręb leśny Lesko, leśnictwo Uherce, oddział: 107-108.

Cel ochrony: zachowanie fragmentów subkontynentalnego grądu Tilio-Carpinetum o wysokim stopniu naturalności, występującego w piętrze pogórza. Rezerwat Grąd w Średniej Wsi obejmuje południowo-zachodni fragment pasma Czulni jednego z bardziej charakterystycznych pasm górskich Pogórza Leskiego.

Rezerwat „Nad Jeziorem Myczkowieckim”

Podstawa prawna utworzenia: Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego

z 18 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. 03.90.1538). Akt aktualizujący granicę oraz powierzchnię: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Nad Jeziorem Myczkowieckim". Rezerwat nie posiada planu ochrony. W dniu 10.03.2016 r. ustanowiono dla niego zadania ochronne na okres 5 lat.

Położenie: obręb leśny Lesko, leśnictwo Myczków, oddział: 140-145.

Cel ochrony: zachowanie grzbietu górskiego Berdo położonego nad Jeziorem Myczkowieckim i porastających go lasów z licznymi stanowiskami roślin chronionych i rzadkich w runie.

Rezerwat „Przełom Sanu pod Grodziskiem”

Podstawa prawna utworzenia: Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z 18 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. 03.90.1539). Akt aktualizujący granicę oraz powierzchnię: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Przełom Sanu pod Grodziskiem". Rezerwat nie posiada planu ochrony. W dniu 10.03.2016 Ustanowiono dla niego zadania ochronne na okres 5 lat.

Położenie: obręb leśny Lesko, leśnictwo Myczków, oddział: 159; 166-168.

Cel ochrony: zachowanie części doliny rzeki San wraz ze wzgórzem Grodzisko i porastających go lasów z licznymi gatunkami roślin chronionych i rzadkich w runie. Rezerwat „Przełom Sanu pod Grodziskiem” obejmuje jedno z bardziej charakterystycznych miejsc Pogórza Leskiego, jakim są pasma górskie towarzyszące Zbiornikowi Myczkowce. Poniżej zapory San meandrując zatacza prawie pełne koło, tworząc tzw. łokieć – w miejscu tym dwa koryta oddzielone wzniesieniem oddalone są od siebie o zaledwie 300 - 400 m, zaś różnica poziomów wody w rzece wynosi około 7 - 8 m. Fakt ten wykorzystano do budowy elektrowni wodnej.

Rezerwat „Przełom Osławy pod Mokrem”

Podstawa prawna utworzenia: Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z 20 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. 03.93.1558). Akt aktualizujący granicę oraz powierzchnię: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Przełom Osławy pod Mokrem". Według stanu na 01.01.2019 r. rezerwat nie posiada planu ochrony, ani zadań ochronnych.

Położenie: obręb leśny Zagórz, leśnictwo Mokre, oddział: 102a,c,~a; 103a-c;f;h; 104a-b; 109; 113; 123a-d;g;~a

Cel ochrony: zachowanie przełomowego odcinka rzeki Osławy oraz zbiorowisk leśnych z licznymi stanowiskami roślin chronionych i rzadkich w runie. „Przełom Osławy pod Mokre obejmuje fragmentów Pogórza Bukowskiego. Osława tworzy tu malownicze zakole ograniczone stromymi, porośniętymi lasem zboczami, wraz z rozległym tarasem rzecznym i przewężonym korytem rzecznym obfitującym w liczne progi skalne.

Rezerwat „Kamien nad Rzepedzią”

Podstawa prawna utworzenia: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Kamień nad Rzepedzią”. Akt aktualizujący granicę oraz powierzchnię: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kamień nad Rzepedzią". Według stanu na 01.01.2019 r. rezerwat nie posiada planu ochrony, ani zadań ochronnych.

Położenie: obręb leśny Zagórz, leśnictwo Jawornik i Przybyszów, oddział: 237a,c-f; 238a-b; 245; 246c-g.

Cel ochrony: zachowanie grupy skał piaskowca eoceńskiego wraz z otaczającym je drzewostanem. Rezerwat położony jest na północno-wschodnim zboczu góry Kamień, stanowiącej wschodnie ramię pasma Bukowicy. Teren rezerwatu opada stromo ku północy, przecinają go liczne potoki.

Rezerwat „Przysłup”

Podstawa prawna utworzenia: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Przysłup”. Według stanu na 01.01.2022 r. rezerwat nie posiada planu ochrony, ani zadań ochronnych. Przy północno-wschodniej granicy biegnie czerwony szlak turystyczny PTTK, żółty szlak spacerowy prowadzący na szybowisko w Bezmiechowej Górnej oraz szlak konny. Rezerwat nie jest udostępniony turystycznie.

Położenie: obręb leśny Lesko, leśnictwo Manasterzec, oddział: 8a;9a;9b;10a;10b;11a-c;15a;17a-b;18a;18b

Cel ochrony:  jest zachowanie ekosystemu leśnego, obejmującego zbiorowisko żyznej buczyny karpackiej wraz z cennymi gatunkami flory i fauny.