Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Średnia zasobność Nadleśnictwa Lesko wg stanu na 31.12.2013 r. wynosi prawie 350 m3/ha i jest jedną z wyższych w kraju. Średni wiek drzewostanów wynosi 78 lat.

Nadleśnictwo składa się z dwóch obrębów leśnych. Obręb leśny Lesko podzielony jest na 7 leśnictw, a obręb leśny Zagórz na 10, łącznie 17 leśnictw. Nadleśnictwo składa się z 515 oddziałów, obręb leśny Lesko - 228, obręb leśny Zagórz - 287.

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Lesko wynosi 535,19 km2. Został ustalony Zarządzeniem Nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie określenia zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie. Uwzględniając lasy wszystkich form własności
w terytorialnym zasięgu Nadleśnictwa, lesistość tego regionu wynosi 51,8% i jest znacznie wyższa od lesistości województwa podkarpackiego (38,1 %) i kraju – 29,4 % (GUS).

Udział drzewostanów w klasach wieku

Drzewostany Nadleśnictwa Lesko odznaczają się znacznym zróżnicowaniem wiekowym. Powierzchniowo i miąższościowo najliczniej reprezentowane w obu obrębach leśnych są klasy odnowienia (KO). Zajmują prawie 34% powierzchni leśnej zalesionej Nadleśnictwa. Dla porównania w poprzednim okresie gospodarczym KO występowała na powierzchni 4841,72 ha, a obecnie to 5931,03 ha. Zaznaczył się tu ponad 22% wzrost. W klasie odnowienia dominują drzewostany wielogeneracyjne, w których udział różnych klas wieku jest często wyrównany. Spotykamy w nich drzewa zarówno starsze (110-130 lat), średniego wieku (80-110 lat), jak i młodsze (60-80 lat).

Wyjątek stanowi tu klasa odnowienia powstała w drzewostanach sosnowych na gruntach porolnych, gdzie w górnym piętrze często dominuje jednowiekowa sosna w IVa klasie wieku. Klasy odnowienia z panującą sosną jest w Nadleśnictwie 1626,08 ha. Tendencja ta świadczy o właściwie realizowanej przebudowie zalesień z lat powojennych, choć proces ten w obecnym 10-leciu powinien ulec jeszcze większej intensyfikacji.

Struktura wiekowa drzewostanów w Nadleśnictwie Lesko

W naszych lasach dominują drzewostany w Klasie Odnowienia zajmując 34% powierzchni leśnej. Drzewostany naszej jednostki charakteryzują się tym, że są wielogeneracyjne. Spotykamy w nich drzewa zarówno starsze (110-130 lat), średniego wieku (80-110 lat), jak i młodsze (60-80 lat). Wyjątek stanowi tu klasa odnowienia powstała w drzewostanach sosnowych na gruntach porolnych, gdzie w górnym piętrze często dominuje jednowiekowa sosna w IVa klasie wieku. Klasy odnowienia z panującą sosną jest zajmują 1626,08 ha. Tendencja ta świadczy o właściwie realizowanej przebudowie zalesień z lat powojennych, choć proces ten w obecnym 10-leciu powinien ulec jeszcze większej intensyfikacji.

W skali całego Nadleśnictwa struktura wiekowa drzewostanów z przewagą starszych klas wieku, jest korzystna w kontekście stosowanych sposobów zagospodarowania rębniami złożonymi z długim i bardzo długim okresem odnowienia. Rozkład miąższości w klasach i podklasach wieku oraz duży udział drzewostanów w klasie odnowienia zapewnia trwałość lasu i ciągłość użytkowania drzewostanów.