Wydawca treści Wydawca treści

Mała retencja górska

Nadleśnictwo Lesko uczestniczy w projekcie „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie"

Celem projektu jest spowolnienie odpływu wód z terenów górskich poprzez zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni. Pozwoli to na zminimalizowanie negatywnych skutków zjawisk naturalnych w postaci: powodzi, niszczącego działania wód wezbraniowych oraz suszy na górskich obszarach leśnych.

W ramach projektu na terenie Nadleśnictwa Lesko zaplanowano działania zwiększające możliwości retencyjne obszarów górskich poprzez budowę zbiorników małej retencji.

 W skład zadań inwestycyjnych będą wchodzić kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne.
Projekt jest działaniem kompleksowym, realizowanym w newralgicznych obszarach górskich zlewni. Biorą w nim udział prawie wszystkie nadleśnictwa z terenów wyżynnych i górskich. Prace będą polegać przede wszystkim na spowalnianiu i ograniczaniu gwałtownego spływu wód w potokach górskich oraz spływu powierzchniowego.

W Nadleśnictwie Lesko projekt jest realizowany jako 3 zadania inwestycyjne:

  1. Odtwarzanie zbiornika małej retencji w leśnictwie Glinne.
  2. Odtwarzanie 3 zbiorników małej retencji w leśnictwie Kostryń.
  3. Odtwarzanie 2 zbiorników małej retencji w leśnictwie Czarny Dział.

Projekt prowadzony jest na obszarze południowej części Polski. Beneficjentem projektu jest Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Całość projektu realizowana jest na obszarze 55 nadleśnictw położonych w obrębie czterech Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych.

Projekt będzie realizowany w latach 2007-2013. Źródło finansowania stanowi III oś priorytetowa Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" - Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (środki Funduszu Spójności).