Lista aktualności Lista aktualności

— Pozycji na stronie: 20
Wyświetlanie 1 - 20 z 78 rezultatów.

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Rezerwaty przyrody na terenie Nadleśnictwa Lesko

Rezerwaty przyrody na terenie Nadleśnictwa Lesko

Na terenie naszego nadleśnictwa zlokalizowanych jest siedem rezerwatów przyrody.

 

Rezerwat „Góra Sobień”

Podstawa prawna utworzenia: Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 grudnia 1970 r. Akt aktualizujący granicę oraz powierzchnię: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Góra Sobień". Rezerwat nie posiada planu ochrony. W dniu 13.08.2018 r. ustanowiono dla niego zadania ochronne na okres 3 lat.

Położenie: obręb leśny Lesko, leśnictwo Manasterzec, 20d; f-h;~a;~c..

Cel ochrony: zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego z chronionymi gatunkami roślin zielnych w runie oraz występującą na tym terenie rzadką fauną kserotermiczną. Na terenie rezerwatu, szczególnie na stokach południowych i południowowschodnich, występują specyficzne warunki mikroklimatyczne, umożliwiające rozwój zbiorowisk sucho- i ciepłolubnej fauny. Stwierdzono tu występowanie licznych, nierzadko nowych dla polskiej fauny gatunków skąponogów, pierwowii, roztoczy, kosarzy, pająków i owadów.

Rezerwat „Dyrbek”

Podstawa prawna utworzenia: Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 listopada 1996 r. Akt aktualizujący granicę oraz powierzchnię: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 października 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Dyrbek". Według stanu na 01.01.2019 r. rezerwat nie posiada planu ochrony, ani zadań ochronnych.

Położenie: obręb leśny Lesko, leśnictwo Czarny Dział, oddział: 34-37.

Cel ochrony: zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego zbiorowiska buczyny karpackiej. Na rzeźbę terenu wpływa bogata sieć potoków ostro wcinających się w podłoże. Potoki biorące swój początek na terenie rezerwatu są dopływami większego cieku o nazwie Dyrbek. Tworzą się tu liczne młaki śródleśne ze specyficzną roślinnością i mikroklimatem. W okresie międzywojennym tuż przy granicy rezerwatu została założona szkoła szybowcowa w Bezmiechowej, nazywana Akademią Szybowcową.

Rezerwat „Grąd w Średniej Wsi”

Podstawa prawna utworzenia: Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z 5 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. 03.83.1464). Akt aktualizujący granicę oraz powierzchnię: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Grąd w Średniej Wsi". Rezerwat nie posiada planu ochrony. W dniu 10.03.2016 r. ustanowiono dla niego zadania ochronne na okres 5 lat.

Położenie: obręb leśny Lesko, leśnictwo Uherce, oddział: 107-108.

Cel ochrony: zachowanie fragmentów subkontynentalnego grądu Tilio-Carpinetum o wysokim stopniu naturalności, występującego w piętrze pogórza. Rezerwat Grąd w Średniej Wsi obejmuje południowo-zachodni fragment pasma Czulni jednego z bardziej charakterystycznych pasm górskich Pogórza Leskiego.

Rezerwat „Nad Jeziorem Myczkowieckim”

Podstawa prawna utworzenia: Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego

z 18 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. 03.90.1538). Akt aktualizujący granicę oraz powierzchnię: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Nad Jeziorem Myczkowieckim". Rezerwat nie posiada planu ochrony. W dniu 10.03.2016 r. ustanowiono dla niego zadania ochronne na okres 5 lat.

Położenie: obręb leśny Lesko, leśnictwo Myczków, oddział: 140-145.

Cel ochrony: zachowanie grzbietu górskiego Berdo położonego nad Jeziorem Myczkowieckim i porastających go lasów z licznymi stanowiskami roślin chronionych i rzadkich w runie.

Rezerwat „Przełom Sanu pod Grodziskiem”

Podstawa prawna utworzenia: Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z 18 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. 03.90.1539). Akt aktualizujący granicę oraz powierzchnię: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Przełom Sanu pod Grodziskiem". Rezerwat nie posiada planu ochrony. W dniu 10.03.2016 Ustanowiono dla niego zadania ochronne na okres 5 lat.

Położenie: obręb leśny Lesko, leśnictwo Myczków, oddział: 159; 166-168.

Cel ochrony: zachowanie części doliny rzeki San wraz ze wzgórzem Grodzisko i porastających go lasów z licznymi gatunkami roślin chronionych i rzadkich w runie. Rezerwat „Przełom Sanu pod Grodziskiem” obejmuje jedno z bardziej charakterystycznych miejsc Pogórza Leskiego, jakim są pasma górskie towarzyszące Zbiornikowi Myczkowce. Poniżej zapory San meandrując zatacza prawie pełne koło, tworząc tzw. łokieć – w miejscu tym dwa koryta oddzielone wzniesieniem oddalone są od siebie o zaledwie 300 - 400 m, zaś różnica poziomów wody w rzece wynosi około 7 - 8 m. Fakt ten wykorzystano do budowy elektrowni wodnej.

Rezerwat „Przełom Osławy pod Mokrem”

Podstawa prawna utworzenia: Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z 20 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. 03.93.1558). Akt aktualizujący granicę oraz powierzchnię: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Przełom Osławy pod Mokrem". Według stanu na 01.01.2019 r. rezerwat nie posiada planu ochrony, ani zadań ochronnych.

Położenie: obręb leśny Zagórz, leśnictwo Mokre, oddział: 102a,c,~a; 103a-c;f;h; 104a-b; 109; 113; 123a-d;g;~a

Cel ochrony: zachowanie przełomowego odcinka rzeki Osławy oraz zbiorowisk leśnych z licznymi stanowiskami roślin chronionych i rzadkich w runie. „Przełom Osławy pod Mokre obejmuje fragmentów Pogórza Bukowskiego. Osława tworzy tu malownicze zakole ograniczone stromymi, porośniętymi lasem zboczami, wraz z rozległym tarasem rzecznym i przewężonym korytem rzecznym obfitującym w liczne progi skalne.

Rezerwat „Kamien nad Rzepedzią”

Podstawa prawna utworzenia: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Kamień nad Rzepedzią”. Akt aktualizujący granicę oraz powierzchnię: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kamień nad Rzepedzią". Według stanu na 01.01.2019 r. rezerwat nie posiada planu ochrony, ani zadań ochronnych.

Położenie: obręb leśny Zagórz, leśnictwo Jawornik i Przybyszów, oddział: 237a,c-f; 238a-b; 245; 246c-g.

Cel ochrony: zachowanie grupy skał piaskowca eoceńskiego wraz z otaczającym je drzewostanem. Rezerwat położony jest na północno-wschodnim zboczu góry Kamień, stanowiącej wschodnie ramię pasma Bukowicy. Teren rezerwatu opada stromo ku północy, przecinają go liczne potoki.