Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Lesko  prowadzona jest na podstawie planu urządzenia lasu, sporządzanego na okres 10 lat. Plan został wykonany przez specjalistyczną jednostkę - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział Przemyśl (BULiGL), na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, dokument ten po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, został zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska.

Wybrane treści elementów składowych planu są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Lesko. Elementy planu nieudostępnione w BIP, zgodnie z art.10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 6 września 2001r. Nr 112 poz.1198 z późn. zm.) udostępniane mogą być na wniosek.

Z dokumentami można zapoznać się pod tym tym adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lesko/plan_urzadzania_lasu

Co to jest urządzanie lasu?

Urządzanie lasu jest działem praktycznego leśnictwa powołanym do szczególnego rodzaju zadań. Oznacza działalność projektową, w toku, której pozyskuje się, gromadzi
i przetwarza informacje źródłowe:

Zadania naukowe, jakie pełni:

• poznanie czynników produkcji leśnej,

• określenie celów gospodarstwa leśnego,

• wskazanie sposobów (środków) realizacji celów.

Urządzanie lasu jest powołane do rozwiązywania dwóch problemów:

• co, gdzie, kiedy, jak i ile ciąć? (użytkować)

• co, gdzie, kiedy, jak i ile odnawiać? (regenerować, zapewnić realizację produkcji leśnej) wg zasad trwałości produkcji leśnej i ciągłości użytkowania z uwzględnieniem wielofunkcyjnego charakteru gospodarstwa leśnego.

Następstwem tego jest wydanie decyzji dotyczących:

• rozmiaru,

• miejsca,

• czasu,

• sposobu cięcia i odnowienia lasu.

Są to podstawowe decyzje w gospodarstwie leśnym.

Źródła informacji w urządzaniu lasu

W urządzeniowym procesie decyzyjnym konieczne są informacje z różnych źródeł:

• z lasu (wielkość i struktura zasobów leśnych),

• od społeczeństwa (rodzaj, wielkość i struktura zapotrzebowania na produkcyjne [materialne] i pozaprodukcyjne [biologiczne, ochronne, społeczne] funkcje lasu),

• od nauki (metody rozwiązywania procesów decyzyjnych związanych z cięciem i odnowieniem, ale i inne np. poznawanie potrzeb społecznych, komunikowanie się ze społeczeństwem).

Co to jest plan urządzenia lasu?

To podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśne a także:

• opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,

•  analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,

•  program ochrony przyrody,

• określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).

Etapy tworzenia planu urządzania lasu:

  1. Terenowa inwentaryzacja w trakcie, której dokonywany jest opis taksacyjny lasu, weryfikacja granic wyłączeń taksacyjnych, weryfikacja zapisów powszechnej ewidencji gruntów, zaprojektowanie wskazań gospodarczych dla poszczególnych wydzieleń.
  2. Prace kameralne, które obejmują: opracowanie danych pochodzących z inwentaryzacji terenowej, przygotowanie bazy danych do Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP), obliczenie etatu użytkowania rębnego i określenie powierzchni oraz masy do pobrania w użytkowaniu przedrębnym, sporządzenie planu cięć, wykonanie zestawień, tabel i wykazów, sporządzenia mapy numerycznej zgodnej ze Standardem Leśnej Mapy Numerycznej oraz wykonanie map analogowych.

Z czego składa się plan urządzenia lasu?

  • Elaborat, jest to opis ogólny nadleśnictwa, gdzie są omówione wyniki inwentaryzacji terenowej, zestawienia tabelaryczne, analiza i ocena gospodarki leśnej poprzedniego 10.lecia, opis i uzasadnienie planu gospodarczego na bieżące 10.lecie oraz Program ochrony przyrody zawierający opis warunków przyrodniczych na terenie nadleśnictwa, istniejących i projektowanych form ochrony przyrody, charakterystykę walorów przyrodniczych i kulturowych, opis planowanych działań nadleśnictwa w zakresie ochrony przyrody oraz prowadzenia gospodarki leśnej uwzględniającej wymogi ochrony przyrody,
  • Opis taksacyjny lasu sporządzony dla wszystkich gruntów będących w zarządzie nadleśnictwa. Zawiera szczegółowe informacje o każdym wydzieleniu: skład gatunkowy, wiek, strukturę warstwową, warunki siedliskowe, miąższość drzewostanu oraz zaprojektowane wskazania gospodarcze, wykaz projektowanych użytków rębnych i cięć pielęgnacyjnych,
  • Mapy o różnej treści i skali: gospodarcze, drzewostanów, siedlisk, walorów przyrodniczych, cięć rębnych itp.