Wydawca treści Wydawca treści

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych za pomocą monitoringu

Mając na uwadze ochronę naszych Gości i Kontrahentów, a także naszej własności w obiektach Nadleśnictwa Lesko prowadzony jest monitoring wizyjny. Jego celem jest zapobieganie i wykrywanie działań mogących naruszać prawo i porządek publiczny.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych za pomocą monitoringu

Mając na uwadze ochronę naszych Gości i Kontrahentów, a także naszej własności w obiektach Nadleśnictwa Lesko prowadzony jest monitoring wizyjny. Jego celem jest zapobieganie i wykrywanie działań mogących naruszać prawo i porządek publiczny.

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), stosownie do wymogów wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 tego aktu prawnego.

Informujemy, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Lesko
    z siedzibą w Łączkach, adres: Łączki 8, 38-600 Lesko, reprezentowane przez Nadleśniczego Zbigniewa Pawłowskiego.
  • Z administratorem można skontaktować się:

-osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Lesko,
-telefonicznie pod numerem 134601470,
-za pomocą poczty elektronicznej e-mail pod adresem: lesko@krosno.lasy.gov.pl,
-administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  • Państwa dane osobowe zebrane za pomocą monitoringu będą przechowywane do momentu automatycznego ich skasowania przez system rejestrujący zapis monitoringu, nie dłużej niż 3 miesiące od daty nagrania.
  • Dane te nie będą kasowane po upływie 3 miesięcy, wyłącznie w tych przypadkach, kiedy nagrania z monitoringu będą musiały być przekazane do właściwych organów na potrzeby prowadzenia postępowań (np. karnych, wykroczeniowych).
  • Dane osobowe zebrane za pomocą monitoringu wizyjnego mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym zajmującym się serwisem i obsługą monitoringu oraz podmiotom świadczącym usługi ochrony dla Nadleśnictwa Lesko.
  • W uzasadnionych przypadkach dane z monitoringu mogą być także przekazane właściwym służbom w celu prowadzenia postępowań uregulowanych przepisami prawa (np. postępowanie karne, postępowanie wykroczeniowe), a także dla osób poszkodowanych.
  • Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest związane z ochroną prawnie uzasadnionych interesów Nadleśnictwa Lesko to znaczy z potrzebą ochrony mienia, ochrony spokoju i porządku publicznego – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych -osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Administrator


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W NADLEŚNICTWIE LESKO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek informacyjny na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), - tzw. RODO, pragniemy Państwa poinformować o zasadach, na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach w tym zakresie.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Lesko, o następujących danych kontaktowych:

- Nadleśnictwo Lesko z siedzibą w Łączkach k/Leska,

Łączki 8, 38-600 Lesko,
- adres email: lesko@krosno.lasy.gov.pl,
- telefon: 134601470,

- fax. 134601490.
Pod powyższym adresem poczty elektronicznej można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
w Nadleśnictwie Lesko oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych.

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane tylko i wyłączenie na zasadach określonych w Art. 6 unijnego Rozporządzenia RODO i w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu; na podstawie prawa - w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w celu realizacji umów,
dla ochrony Państwa żywotnych interesów lub
na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie.

Zadania oraz obowiązki prawne ciążące na Administratorze wykonujemy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

-Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,

-Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

-Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie,

-Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

-Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

-Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości,

-Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa,

-Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

-Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

-Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

-Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie, których działa Nadleśnictwo Lesko.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych będą lub mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów,
a w szczególności:

-podmioty zewnętrzne (podmioty przetwarzające) uprawnione do przetwarzania danych w imieniu Administratora, w celu realizacji zleconych im usług lub w ramach współpracy niezbędnych dla działalności Administratora,

-uprawnione organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które mogą otrzymywać dane
w celu wypełniania ciążących na nich obowiązków prawnych, a którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

-przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) czy organizacji międzynarodowych chyba, że będzie to wynikało z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Okres przechowywania danych osobowych – kryteria jego ustalania
Uwzględniając wyżej wskazany cel/cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
i obowiązki prawne ciążących na Administratorze danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi danych, przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
i profilowanie.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności
i prawnie uzasadnionych interesów.

Prawa osoby, której dane dotyczą
 

Przysługują Państwu następujące prawa w zakresie udostępnionych swoich danych osobowych:

-prawo dostępu do przetwarzanych danych,

-prawo do sprostowania danych,

-prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa lub w ramach zadań realizowanych w interesie publicznym,

-prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

-prawo do przenoszenia danych,

-prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymogi podania danych
i ewentualne konsekwencje ich niepodania

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub jest niezbędne dla zawarcia z Państwem umowy.

Administrator danych przetwarzanych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych.

 

Administrator