Wydawca treści Wydawca treści

Zadania z hodowli lasu

Głównym celem hodowli lasu jest zachowanie trwałości i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych poprzez zalesianie. Dąży do osiągnięcia zgodności biocenozy leśnej z warunkami siedliskowymi, zapewnienia produkcji drewna oraz kształtowania pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Mając to na względzie Komisja Założeń Planu i Narada Techniczno- Gospodarcza określi dla planu u.l. perspektywiczne cele planowania hodowlanego w formie typów drzewostanów dla poszczególnych siedlisk oraz w formie wieków rębności dla poszczególnych gatunków panujących.

Zagadnienia te były brane pod uwagę przy określaniu w trakcie taksacji wskazań gospodarczych, jako celów hodowlanych krótkookresowych, doraźnych.

 

Tabela 1. Zestawienie planowanych prac z zakresu hodowli lasu.

Wskazania

Powierzchnia [ha]

Odnowienia i zal. halizn, płazowin, zrębów

-

Zalesienia gruntów nieleśnych

-

Odnowienia przy rębniach złożonych

1096,03

Podsadzenia

22,5

Dolesienia luk i przerzedzeń

2,54

Poprawki i uzupełnienia w istniejących uprawach i młodnikach

0,42

Wprowadzanie podszytów

-

Pielęgnowanie gleby

281,85

Pielęgnowanie upraw (CW)

265,92

Pielęgnowanie młodników (CP-P)

160,59

Pielęgnowanie młodników (CP)

1621,95

Melioracje agrotechniczne

1112,49

 

Pielęgnowanie zaplanowano na powierzchni 547,77 ha zainwentaryzowanych upraw i na 1782,54 ha zainwentaryzowanych młodników. Do odnowień pod osłoną zaprojektowano pozycje wynikające z wykazu cięć rębnych o powierzchni 1096,03 ha, w tym 302,70 ha w drzewostanach do przebudowy. Melioracje agrotechniczne zaprojektowano na wymagających tego zabiegu powierzchniach przeznaczonych do odnowienia.

W trakcie realizacji zadań hodowlanych preferujemy i wspieramy odnowienie naturalne, szczególnie w drzewostanach bukowych i jodłowych. W lokalnych odmiennych warunkach mikrosiedliskowych będzie można w składach upraw zwiększyć udział gatunków światłożądnych i szybkorosnących, których wymagania ekologiczne są dostosowane do tych warunków. Rębnie złożone, prowadzimy zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu, mając na uwadze istniejące odnowienia oraz inicjowanie nowych odnowień naturalnych. W przypadkach nie uzyskania dostatecznej ilości odnowień naturalnych wprowadzamy sztucznie.